بسم الله الرحمن الرحیم

روزی انسان در خواهد یافت که کل این کائنات با یک بیگ بنگ بوجود نیامده است . بلکه چند بیگ بنگ بموازات هم باعث گردیده تا این جهان شکل گیرد و در آن زمان است که انسانها به جهانبینی جدیدی دست خواهند یافت. دستاوردهایی که باعث تغییر طرز فکر و زندگی و حتی رفتارهای روزانه واجتماعی آنها خواهد شد .به قسمت ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب
منبع : دست نوشته های حمید اروانی |مقاله شماره دهم (10) و مقاله ( 2 ) مذهبی
برچسب ها : ادامه مطلب